Tiesos Draugas Ekstra Nr. 6
LEBBS naujienos 
2005 lapkričio 9
 
Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai;
jūs  pažinsite tiesą ir tiesa padarys jus laisvus. Jn 8, 31-32
 
 
*Tiesos Draugas Extra yra kassavaitinis arba dvisavaitinis 
Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos leidinys,
platinamas elektroniniu paštu, skirtas apžvelgti mūsų bendrijos įvykius,
naujienas, spausdinti aktualius straipsnius bei esė.*

Šiame numeryje:
 Dvi dienas vykusios evangelizacinės pamaldos Kaune
Pastoriaus ordinacijos iškilmės Vilniuje
Įspūdžiai iš Pasaulinio Baptistų Alijanso (BWA) konferencijos Sankt Peterburge
EBF maldos kalendorius
 
Evangelizacinės pamaldos Kaune
Tarasas Sereda, Kauno EKBB
 

    Rugsėjo gale Kauno evangelikų krikščionių baptistų maldos namuose vyko evangelizacinės pamaldos.

    Pasiruošimas evangelizacijai prasidėjo dar ankstokai iki jos. Jis vyko pagal „Andrejaus plano“ programą: kiekvienas bendruomenės narys buvo įtrauktas į maldą ir renginio organizavimą.

    Planus šiek tiek sutrikdė Amerikoje siautėjęs uraganas, todėl nesulaukėme svečio iš JAV, Tomo Popelkos, kuris turėjo būti pagrindinis Evangelijos skelbėjas per evangelizaciją. Tačiau pas mus svečiavosi evangelistas iš Lenkijos Piotr‘as Wiazowskis.

    Likus porai savaičių iki renginio, bendruomenės jaunimas pradėjo reklaminę akciją, kurios metu skelbimus apie evangelizacinį vakarą iškabino ant skelbimo lentų, stulpų, autobusų stotelių ir kitų matomų vietų. Šimtai skelbimų buvo išmėtyti į Žemųjų Šančių, kur yra maldos namai, gyventojų pašto dėžutes. Nemažai buvo išdalinta asmeniškai, o taip pat žmonėms gatvėje. Pastorius aplankė ir į pamaldas pakvietė aplink bažnyčią gyvenančius kaimynus. Apie renginį buvo informuojama ir „Kauno dienos“ dienraštyje.

    Specialiai šiam vakarui Lenkijoje atspausdintos brošiūros „Kaip pasiekti ramybę su Dievu?“. Jas gavo kiekvienas atėjusysis.

    Evangelizacinės pamaldos vyko dvi dienas: šeštadienį ir sekmadienį. Kiekvieną dieną dalyvavo apie 70 žmonių, kurie galėjo išgirsti apie amžinas vertybes. Atėjusieji galėjo pasiklausyti jaunimo atliekamų giesmių, pašlovinti Viešpatį kartu su visais. Tiek vyresnės, tiek ir jaunesnės kartos atstovų liudijimai apie beribę Viešpaties meilę ne vieną privertė braukti susižavėjimo Dievu ašarą. Renginio metu buvo atsakinėjama į tokius svarbius gyvenimo klausimus kaip: „Kas laukia už mirties slenksčio?“, „Kaip surasti Tikrąją Meilę?“, „Kaip išvengti gyvenimo aklaviečių ir depresijos?“. Buvo skelbiamas stiprus, gyvybę teikiantis Dievo Žodis, kuris ne vieną atgaivino ir pakėlė, o kitus ir pakaltino, gelbėdamas nuo pražūtingo gyvenimo kelio. Po pamaldų atėjusieji galėjo pasivaišinti bei pabendrauti tarpusavyje ir su svečiais prie arbatos puodelio.

    Keturi žmonės pareiškė norą atiduoti savo gyvenimą Išgelbėtojui Jėzui ir pasiduoti Jo Viešpatystei. Vienas jų jau tapo bendruomenės nariu.

 

   

 

    Evangelizacinis renginys baigėsi, o Dievo Žodžio skelbimo laukas liko. Todėl mes drąsiai kimbame į darbus ir tikime, jog nė vienas Jo žodis nepraeina veltui, bet atneša gausių vaisių.

    Esame labai dėkingi evangelistui Piotr’ui Wiazowski’ui už bendradarbiavimą ir jo paramą bei pagalbą evangelizacijos rengimo metu. Kartu, jei bus Dievo valia, planuojame evangelizacinės pamaldas ateinančių metų gegužės mėnesį. 

    


Naujojo baptistų pastoriaus ordinacijos iškilmės
Arnoldas Matijošius, Vilniaus NTBB
    

    Baptistų tarnautojo ordinacija – nors ir džiugus, nūnai nėra dažnas įvykis mūsuose. Dėl to tik dar labiau džiugu, kad į Viešpaties klausimą „Kas eis?“ pasigirsta dievotų vyrų ir moterų atsakymai, o pašaukimą vieningai patvirtina vietinė bendruomenė.

    Š.m. spalio 23 d. teko svečiuotis naujoje bendruomenėje Vilniuje, kur į jos pastorius įšventintas Virginijus Stravinskas. Brolis vedęs, žmona Rima, vaikų neturi. Virginijus baigė Birštono Tarnautojų baptistų bažnyčioms rengimo mokyklą, kurios programa trunka 4 metų. Iki šiol yra tarnavęs pamokslininku „Malonės“ ir „Biblijos“ baptistų bendruomenėse Vilniuje, prieš tai darbavosi Veisiejuose (Lazdijų rajone) ir Druskininkuose. Sekmadienį V.Stravinskas pašvęstas į pastorius beveik 15 narių turinčioje „Gerojo ganytojo“ baptistų bendruomenėje, kuri, vadovaujama amerikiečių organizacijos „Bible Baptist Fellowship International“ atsiųsto misionieriaus Dago Dounso (Doug Doanes) ir pagal savo įstatus pavaldi Floridoje veikiančiai Largo miesto „Naujojo Testamento“ baptistų bažnyčiai, jau keletą metų renkasi Laisvės prospekte nuomojamoje salėje ir 2 kambariuose.

    Iškilmingose pamaldose 18 val. kartu su bažnyčios nariais dalyvavo ir svečiai iš kitų baptistų bendruomenių, o naująjį pastorių pašventino ir rankas dėjo jau minėtasis JAV misionierius, JAV pastoriai iš Vilniaus bendruomenių S. Deividas ir D. Tomas, pastoriai iš Panevėžio ir Kėdainių A. Sinkevičius ir E. Liebus. V. Stravinskui įteiktas įšventinimą liudijantis sertifikatas bei paauksuota Karaliaus Jokūbo vertimo Biblija anglų kalba. Linkime broliui Dievo palaimos ir stiprybės nelengvoje tarnystėje.
 


Pasaulinio Baptistų Aljanso (BWA) konferencija Sankt Peterburge

Vladimir Sereda, Kauno EKBB pastorius

 

    Nuo spalio 18 iki 21 dienos mudviem su žmona teko dalyvauti Rusijoje, šiaurės sostinėje Sankt Peterburge, vykusioje konferencijoje „Jėzus Kristus – Gyvasis vanduo“. Tai pirmoji iš 10-ies konferencijų, vyksiančių visame pasaulyje iki pat 2010 metų liepos mėnesio.

    Konferencijos tikslas – atkreipti Rytų Europos baptistų dėmesį į Evangelijos skelbimą. Konferenciją finansavo Pasaulinis baptistų aljansas, joje dalyvavo Europos baptistų federacijos bei Rusijos baptistų sąjungos.

    Pranešėjas pažymėjo: „Nors dabartiniu metu, XXI amžiaus pradžioje, žmonės nėra atviri Evangelijai, mūsų pareiga išlieka vykdyti Kristaus paliepimą“. Mt 24:14: „Ir bus paskelbta ši karalystės Evangelija visame pasaulyje paliudyti visoms tautoms. Ir tada ateis galas.“

    Visas pasaulis kenčia troškulį: vieni trokšta turtų, garbės, valdžios, pasitenkinimo, tačiau visu tuo nepatenkina vidinių savo poreikių. Iš tiesų kiekvienas ieško ramybės, atleidimo, meilės ir tikrosios laisvės, o tai randama tik Jėzuje Kristuje! Jis sako: „Jei kas trokšta, teateina pas mane ir tegu geria. Kas mane tiki, – kaip Raštas sako, – iš jo vidaus plūs gyvojo vandens srovės“Jn 7,37-39. Jei mylime Dievą ir bendraujame su Jėzumi, tai ne tik patys kiekvienas geriame iš gyvojo vandens Šaltinio ir tuo liekame patenkinti, bet ir perduodame jį toliau – iš mūsų vidaus ima plūsti gyvojo vandens srovės. Būdami Dievo vaikai ir Jo atstovai žemėje, turime būti vamzdžiais, kuriais iš Viešpaties tekantis vanduo pasiekia norinčiųjų gerti troškulį.

    Konferencija priminė ir padrąsino visas buvusios Tarybų Sąjungos šalių bažnyčias nešti Gerąją Naujieną tai tautai, kurioje gyvename. Mes ne vieni – esame didelės dvasinės šeimos dalis.

 

Europos Baptistų Federacijos (EBF) maldos kalendorius

   

    Lapkričio 7-13  melskimės už:

 

    Serbijos baptistų sąjungą

 

    Bendruomenių skaičius:                        52

    Bendras narių skaičius:                    2 079

    Prezidentas:                   Aleksandar Birvis

    Generalinis sekretorius:         Lazar Stojsic


 
*Straipsniai trumpinami ir redaguojami redakcijos nuožiūra. Redakcijos nuomonė ne visada sutampa su autorių nuomone. 
 
*Jei norite atsisakyti naujienų, atsiųskite tuščią elektroninį laišką su žodeliu - NESIŲSTI.
 
© Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga
Vytauto 38a, 92127 Klaipėda
Tel.: 46-314474
El.paštas: office@baptist.lt
 
 
Mūsų sąskaita:
Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga
Įmonės kodas: 9207769
SEB Vilniaus bankas,
Banko kodas: 70440
Sąskaitos nr. LT79 7044 0600 0415 1925