Сontacts

Posted in General information

Office of the Baptist Union of Lithuania

Kranto 2-oji g. 5, Kaunas, 45263 Lietuva
Ph..: +370-683-82665
E-mail: lebbs.office(at)gmail.com


THE EXECUTIVE STAFF:

VladimirasVladimiras Sereda
ChairmanTarasasTarasas Sereda
Executive secretary


 THE BOARD:

OlegasOleg Doronin
Media co-ordinatorRomanasRomanas Sokolovas
Co-ordinator of ministry for children and youth
 


VirginijusVirginijus Stravinskas

Congregations relations co-ordnatorVaidasVaidas Stončius

Social ministry co-ordinatorVladimirVsgnsVladimiras Stasenko
The member of commitee for relationions with other churchesZigmasZigmas Pocius

Editor of  "Tiesos draugas"OTHER MINISTRIES:

albertas dAlbertas Latužis
Baptist & Anabaptist Research Centre (BARC) DirectorRita Kalytienė

Accountant

Lietuvos evangelikų baptistų
bendruomenių sąjunga

Kranto 2-oji g. 5, Kaunas, 45263 Lietuva

Įstatai

Posted in General information

Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos įstatai
 

1. Pavadinimas, buveinė, teisinė forma
1.1. Bendrijos pavadinimas: Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga (toliau LEBBS).
1.2. LEBBS tęsia 1940 metais politinių įvykių Lietuvoje nutrauktą Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos veiklą.
1.3. LEBBS yra juridinis asmuo, turi antspaudą ir sąskaitas bankuose. LEBBS būstinė yra Klaipėdos evangelikų baptistų bažnyčios patalpose, Vytauto 38, LT-92127 Klaipėda.
1.4. Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga yra Valstybės pripažinta religinė bendrija - savanoriškas krikščioniškų bendruomenių susivienijimas, siekiantis ugdyti bendruomenių tarpusavio ryšius, atstovauti bei padėti bendruomenėms, užsiimti krikščioniška veikla Lietuvos visuomenėje. Savo veikloje Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir šiais įstatais.


2. Narystė

2.1. Kiekviena į LEBBS įeinanti bendruomenė yra savarankiška, santykiai su LEBBS ir kitomis jai priklausančiomis bendruomenėmis nustatomi šiuose įstatuose numatytomis taisyklėmis. Narystė LEBBS gali būti paprasta ir asocijuota.
2.2. Paprastos narystės LEBBS klausimai LEBBS tarybos teikimu sprendžiami konferencijoje paprasta dalyvaujančių konferencijoje atstovų balsų dauguma. Bendruomenei pareiškus norą įstoti arba išstoti iš LEBBS, ji pateikia raštišką prašymą LEBBS Tarybai ir savo visuotinio narių susirinkimo sprendimą.
2.3. Asocijuotos narystės klausimai sprendžiami ta pačia tvarka kaip ir paprastos narystės. Asocijuotų LEBBS bendruomenių nariai negali būti renkami vadovaujančioms pareigoms bei balsuoti LEBBS konferencijos metu.


3. Mokymo pagrindai

3.1. Mes tikime vienintelį gyvąjį Dievą, apreikštą Biblijoje, Senojo ir Naujojo Testamento 66 knygose, kaip Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Mes tikime Dievą Tėvą, Visatos sutvėrėją, Jėzų Kristų, vienintelį Dievo Sūnų, tikrą Dievą ir tikrą žmogų, kurio mirtimi atpirktos mūsų nuodėmės. Prisikėlęs Jėzus Kristus yra Bažnyčios Galva ir Išganytojas. Tikime Dievą Šventąją Dvasią, apreiškiančią tikintiesiems Kristų, jo mokymą ir jo atpirkimą. Mes remiamės Šventuoju Raštu, kaip nesikeičiančiu, įkvėptu Dievo Žodžiu, absoliučiai teisingu ir turinčiu didžiausią autoritetą visuose tikėjimo ir elgesio dalykuose. Priėmę Jėzų Kristų kaip savo Gelbėtoją ir Viešpatį, liudijame savo tikėjimą bei priklausomybę jam vandens krikštu. Ir kaip gyvo Jėzaus Kristaus Kūno nariai, apjungti viena Dvasia ir tikėjimu, kartu tarnaujame Viešpačiui.
3.2. Kiekviena į LEBBS įeinanti bendruomenė turi savo išsamesnį tikėjimo išpažinimą, neprieštaraujantį šiuose įstatuose išdėstytiems mokymo pagrindams.


4. Veiklos tikslai ir jų įgyvendinimo būdai

4.1. Padėti LEBBS sudarančioms bendruomenėms skelbti ir liudyti Kristaus Evangeliją visiems žmonėms.
4.2. Skatinti bendruomenių tarpusavio dvasinę vienybę ir bendravimą:
-vienijant ir plėtojant jaunimo bei vaikų krikščioniško auklėjimo darbą;
-rūpinantis įeinančių į LEBBS bendruomenių tarpusavio pagalba evangelizacijos darbe, siekiant teologinio išsilavinimo, vystant misijų veiklą, teikiant materialinę paramą;
-leidžiant ir platinant krikščioniško turinio literatūrą, organizuojant konferencijas, seminarus, viešas paskaitas, parodas, koncertus ir kitus renginius;
-statant maldos namus, steigiant dvasines seminarijas, Biblijos mokyklas, labdaros ir kt. organizacijas;
-steigiant žiniasklaidos priemones;
-plėtojant bendravimą su kitomis broliškomis bažnyčiomis ir krikščioniškomis organizacijomis Lietuvoje ir už jos ribų.


5. Struktūra ir valdymas

5.1. LEBBS konferencija yra aukščiausias LEBBS sprendžiamasis organas.
5.1.1. LEBBS konferencija:
-numato LEBB sąjungos veiklos prioritetus ir kryptis;
-išklauso tarybos pirmininko, vykdomojo sekretoriaus, komitetų pirmininkų bei revizijos komisijos ataskaitas ir jas tvirtina;
-trejų metų laikotarpiui renka sąjungos tarybą, sąjungos pirmininką (tampantį tarybos pirmininku) ir revizijos komisiją;
-iš tarybos narių renka tarybos pirmininko pavaduotojus;
-tarybos teikimu patvirtina vykdomojo sekretoriaus kandidatūrą;
-priima ir keičia LEBB sąjungos įstatus;
-priima sprendimus dėl LEBBS reorganizavimo ir likvidavimo.
5.1.2. Bendruomenių atstovai renkasi į konferenciją ne rečiau kaip kartą per metus.
5.1.3. Bendruomenės LEBBS konferencijoje atstovaujamos paritetiniais pagrindais, po du atstovus iš kiekvienos bendruomenės, papildant kvotą vienu atstovu nuo kiekvieno 50 bendruomenės narių.
5.1.4. Konferencija laikoma įvykusia, kai joje dalyvauja ne mažiau 2/3 visų turinčių dalyvauti konferencijoje bendruomenių atstovų. Konferencija išsirenka konferencijos pirmininką ir sekretorių. Visi sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių konferencijoje atstovų balsų dauguma.
5.2. LEBBS tarybą sudaro 7 konferencijos išrinkti bendruomenių atstovai.
5.2.1. LEBBS taryba:
-vadovauja LEBBS darbui tarp konferencijų ir įgyvendina konferencijos nutarimus;
-ruošia konferencijos dienotvarkę;
-teikia siūlymus konferencijai dėl naujų narių priėmimo, išstojimo ar pašalinimo;
-sprendžia bendruomenių išstojimo iš LEBBS klausimus, jei išstojanti bendruomenė nepageidauja šio klausimo svarstyti konferencijoje;
-numato konferencijos vietą ir laiką;
-ruošiant rinkiminę konferenciją ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius sudaro kandidatų į tarybą ir tarybos pirmininkus pasiūlymų komitetą;
-esant reikalui sudaro komitetus prie tarybos;
-sprendžia vykdomojo sekretoriaus ir kitų LEBBS darbuotojų klausimus;
-išklauso sekretoriato darbo ataskaitas, numato sekretoriato darbo kryptis ir užduotis;
-atsako už LEBBS turto naudojimą.
5.2.2. Tarybos nariai susirenka posėdžiams pagal būtinybę, bet ne rečiau kaip keturis kartus per metus.
5.3. Tarybos pirmininkas, kuris yra ir LEBBS pirmininkas, vadovauja tarybos darbui.
5.3.1. Tarybos pirmininkas:
-atstovauja LEBB sąjungai;
-atsako už tarybos veiklą, vadovauja tarybos posėdžiams;
-pasirašo tarybos posėdžių protokolus;
-pasirašo darbo sutartis su sekretoriato darbuotojais;
-atsiskaito tarybai ir konferencijai.
5.4. Vykdomasis sekretorius yra samdomas LEBBS darbuotojas.
5.4.1. LEBBS vykdomasis sekretorius:
-yra nerenkamas tarybos narys be balsavimo teisės;
-vadovauja sekretoriatui;
-kartu su pirmininku rengia tarybos posėdžio dienotvarkę ir sekretoriato darbo planus pagal tarybos suformuotas darbo užduotis;
-atsako už bendrą LEBBS veiklos koordinavimą;
-atsako už išankstinį bendruomenių ir tarybos informavimą apie numatomus renginius, keliones, studijų galimybes ir kt., ryšio palaikymą tarp LEBBS bendruomenių bei kitų bendradarbiaujančių institucijų;
-pagal reikmę atstovauja LEBBS;
-atsiskaito LEBBS tarybai ir konferencijai.
5.4.2. Vykdomojo sekretoriaus atlyginimas nustatomas darbo sutartyje su taryba.
5.5. Konferencijoje išrenkama trijų asmenų revizijos komisija trejų metų laikotarpiui. Revizijos komisija kasmet tikrina visą ūkinę-finansinę LEBBS veiklą ir pateikia išvadas konferencijai.


6. Bendruomenių teisės ir atsakomybė

6.1. Bendruomenės dvasiškai ir finansiškai remia LEBBS darbą.
6.2. Bendruomenės aktyviai dalyvauja LEBBS veikloje siekiant jos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.
6.3. Bendruomenės turi teisę savarankiškai vystyti savo veiklą, bendradarbiauti su kitomis krikščioniškomis bažnyčiomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.
6.4. Bendruomenių ir/arba su jomis bendradarbiaujančių organizacijų veikla neturi kenkti LEEBS ar ją sudarančioms bendruomenėms.
6.5. Bendruomenės, nesilaikančios šių įstatų esminių nuostatų, LEBBS tarybos teikimu, paprasta dalyvaujančių konferencijoje atstovų balsų dauguma, gali būti pašalintos iš LEBBS narių.
6.6. Bendruomenės gali pasitraukti iš LEBBS savo noru savo įstatų nustatyta tvarka.
6.7. Iš LEBBS pašalintų arba pasitraukusių bendruomenių turtinės pretenzijos nepriimamos.


7. Teisinė, turtinė ir finansinė padėtis

7.1. LEBBS veikla finansuojama LEBBS bendruomenių, kitų krikščioniškų organizacijų bei pavienių asmenų savanoriškomis aukomis ir dovanomis, taip pat testamentu paliktomis aukomis Lietuvoje ir užsienyje bei lėšomis, gautomis iš komercinės-ūkinės ir leidybinės veiklos.
7.2. LEBBS gali įsigyti kilnojamą ir nekilnojamą turtą, reikalingą įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
7.3. LEBBS turi teisę įstoti į kitas krikščioniškas sąjungas ir organizacijas šalyje ir užsienyje. Toks LEBBS tarybos sprendimas turi būti patvirtintas LEBBS konferencijoje.


8. Įstatų pakeitimai ir bendrijos likvidavimas

8.1. Įstatai gali būti papildomi, keičiami ir priimami tik LEBBS konferencijoje 2/3 dalyvaujančių konferencijoje atstovų balsų dauguma.
8.2. LEBBS nutraukia veiklą konferencijoje 4/5 dalyvaujančių konferencijoje atstovų balsų dauguma.
8.3. Nutraukus veiklą ir atsiskaičius su kreditoriais bei samdomais darbuotojais pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, likusio turto klausimus sprendžia paskutinės LEBBS konferencijos sudaryta likvidacinė komisija.2002.10.11
Lietuvos evangelikų baptistų
bendruomenių sąjungos konferencija,
Klaipėda

Bendruomenės

Posted in General information

Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungai
priklausančios bažnyčios:

 


Kauno evangelikų krikščionių baptistų bažnyčia:

2-oji Kranto g. 5, 45265 Kaunas
Tel./faks. 8-37-342426; El.paštas: krantobbb(at)takas.lt
http://www.ekbb.lt
Pastorius - Vladimiras Sereda

Pamaldos sekmadieniais 11 val.
Biblijos valanda ketvirtadieniais 18.30 val.
Jaunimo susitikimai penktadieniais 18.30 val.
Maldos susirinkimai šeštadieniais 15 val.


Klaipėdos evangelikų baptistų bažnyčia:

Vytauto g. 38, LT-92127 Klaipėda
Tel. 8-46-314475; El.paštas: klaipeda(at)baptist.lt
http://www.kebb.lt
Lietuvių grupės kontaktinis asmuo: Romas Revutas, tel. +370-652-89139;
Rusų grupės kontaktinis asmuo: Oleg Doronin, tel. +370-614-16778;

Pamaldos vyksta: sekmadieniais 9.30 val. rusų kalba ir 11.30 val. lietuvių kalba
Biblijos vakarai:
 - antradieniais 18.30 val. lietuvių k.
 - trešiadieniais  11.00 val. rusų k.

Pamaldos Žemaitkiemio maldos namuose (Šilutės raj., Saugų seniūnija)
vyksta kiekvieno mėnesio IV-tą sekmadienį 15 val.Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bažnyčia:

Tirkšlių g. 3, 89239 Mažeikiai
Tel. 8-612-40554, El.paštas: antanas52(at)gmail.com
Bendruomenės pastorius - Antanas Žylė

Pamaldos sekmadieniais 10 val.


Panevėžio (tarptautinė) "Dievo malonės" bažnyčia:

A.Mackevičiaus g. 5, 35168 Panevėžys
Tel. +370-673-10058, El.paštas: narnijec(at)yandex.ru
Pastorius - Aleksandras Kostinas

Pamaldos sekmadieniais 14 val.
Šv.Rašto studijos - I ir III mėnesio antradieniais 17 val.


Šiaulių Evangelijos krikščionių bažnyčia:

Lydos g. 9, 5400 Šiauliai
Tel/faks. 8-41-522316
Pastorius - Pavel Volodko

Pamaldos vyksta sekmadieniais 14 val.
Šventasis Raštas nagrinėjamas ketvirtadieniais 18 val.


Vilniaus Naujojo Testamento baptistų bendruomenė:

Algirdo g. 48, 03209 Vilnius
Tel. 8-5-2336869, Mob.tel. 8-699-65096; El.paštas:  vilnius(at)baptist.lt
http://vntbb.blogspot.com
Pastorius - Irmantas Pinkoraitis

Pamaldos sekmadieniais 11 val. Biblijos studijų ir maldos vakaras trečiadieniais 18 val.
Vyrų pusryčiai ir malda kiekvieną paskutinį mėnesio šeštadienį 10 val.
Moterų susirinkimai paskutinį mėnesio penktadienį 17 val.


Visagino krikščionių baptistų bendruomenė:

Jaunystės g. 21-1, 4761 Visaginas
Tel./faks. 8-386-72192, El.paštas: vladis_n(at)dkd.lt
http://baptist.tts.lt
Pastorius-Vladimir Stasenko

Pamaldos sekmadieniais 10 val. rusų kalba.


Misijos veikla:

LEBBS turi ir keletą misijos taškų: Kretingoje, Rokiškyje, Anykščių rajone, Telšiuose, Palangoje.
Norėdami gauti šių misijos taškų adresus bei telefonus, kreipkitės į mūsų raštinę telefonu arba elektroniniu paštu.

About us

Posted in General information

We are...

An association of autonomous evangelical congregations whose purpose is to live by the gospel of Jesus Christ and help the people in Lithuania to catch a sight of it...

We pursue this together...

  • By upholding and developing the unity among our congregations;
  • By helping each other in evangelism, theological education, missions, and social involvement;
  • By publishing and circulating Christian literature and organising conferences, seminars, public lectures, exhibitions, concerts and other events;
  • By building church buildings, establishing centres for Christian education, founding organizations for humanitarian aid etc.;
  • By founding various means of media communication;
  • By nurturing fellowship with other sisterly churches and Christian organizations in Lithuania and abroad.

The purpose of this website...

Is to introduce Lithuanian people and our friends abroad to our life and work in continuing the ministry started some 2000 years ago by Lord Jesus, as it is written:

When he came to Nazareth, where he had been brought up, he went to the synagogue on the sabbath day, as was his custom. He stood up to read, and the scroll of the prophet Isaiah was given to him. He unrolled the scroll and found the place where it was written: 'The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, 19to proclaim the year of the Lord's favor.' And he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of all in the synagogue were fixed on him. Then he began to say to them, 'Today this scripture has been fulfilled in your hearing.' All spoke well of him and were amazed at the gracious words that came from his mouth. They said, 'Is not this Joseph's son?

(Lk 4:16-22, NRSV)

We hope...

That you will frequent our website, especially when all its pages are functional and we are able to share with you our news, comments, theological reflections and other aspects of our community life...