"Tiesos Draugas Ekstra" - 2023 metai Nr. 136

Tema: "Tiesos Draugas Ekstra" - 2023 metai

     
 
   
   
  picture

Lietuvos  evangelikų  baptistų bendruomenių  sąjunga

 
  ---  
 

"TIESOS DRAUGAS EKSTRA"          Naujienlaiškis Nr. 136


 
  „Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai;
jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jus laisvus.“ Jn 8,31-32

Tiesos Draugas Ekstra yra Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių
sąjungos leidinys, platinamas elektroniniu paštu, skirtas apžvelgti mūsų
bendrijos įvykius, naujienas, spausdinti aktualius straipsnius bei esė.
 
 

Šiame numeryje:
                                                                      Parsisiųsti ir skaityti numerį PDF-formatu.

•  Velykinis sveikinimas
•  Kodėl Kristaus prisikėlimas – svarbus įvykis?
  Galinos Krasnenkovos eilėraštis. Tomas
  Maironio eilėraštis
  Jus galite mus paremti. Skelbimas
  SentencijosVelykinis sveikinimas

Brangūs broliai ir seserys Kristuje bei „Tiesos draugo“ skaitytojai!

   Nuoširdžiai sveikinu Jus su šventomis Velykomis – Jėzaus Kristaus Prisikėlimo švente!  

   Dievo Sūnus Jėzus Kristus mirė už mūsų nuodėmes ir prisikėlė mūsų išteisinimui.
Kristaus pergalė prieš nuodėmę, mirtį ir šio pasaulio kunigaikštį leidžia ir mums būti nugalėtojais. Jis pašaukė mus būti Dievo bendradarbiais ir per mus skleisti savo meilės ir malonės kvapą. Velykos – tai atleidimo, susitaikymo ir Dievo vardo išaukštinimo metas. Džiaukimės ir dėkokime dangiškajam Tėvui už Jo išlietą meilę ir mūsų išganymą.

„Dievas, apstus gailestingumo, savo didžia meile, kuria mus pamilo, mus, mirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kristumi, – jūs gi esate išgelbėti malone, – prikėlė ir pasodino danguje su Kristumi Jėzumi, kad ateinančiais amžiais beribį savo malonės lobį parodytų savo gerumu mums Kristuje Jėzuje.“ (Efeziečiams 2,4-7)

    Tegul Dievo jėga ir malonė lydi jus visuose jūsų darbuose ir tarnystėje. Tegul Šventoji Dvasia atgaivina ir pradžiugina kiekvieną nusiminusį ir nusilpusį tikėjime.
   Linkime jūsų bendruomenei džiaugtis Kristaus prisikėlimu, Jo suteiktu nauju gyvenimu ir paruoštu palikimu danguje.  Būkite Viešpaties palaiminti.

Džiaukimės! Kristus prisikėlė!

TDE 136 Gele
Su pagarba ir meile -  

Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos pirmininkas,
Kauno evangelikų baptistų bendruomenės pastorius Vladimiras Sereda
Kodėl Kristaus prisikėlimas – svarbus įvykis?

Pripažinkime, kad apaštalai, taip pat ir Paulius, iš tiesų tikėjo, kad tam tikrą konkrečią dieną Jėzus prisikėlė pakeistame kūne. Ar mes, gyvenantieji įmantriame šiuolaikiniame astrofizikos, mikrobiologijos ir kompiuterijos pasaulyje, irgi galime tikėti prisikėlimu? Ir galime, ir turime. Prisikėlimu tiki ne vienas milijonas žmonių.

Yra parašyta ne viena knyga, kurioje išdėstyti prisikėlimo įrodymai. Tai svarbi krikščioniškosios apologetikos dalis, bet čia pasistengsiu tik tiesmukai apibendrinti pagrindinius įrodymus.

Pirma, dingo kūnas. Visi, netgi netikintys evangelijų autorių pasakojimu, sutinka, kad Juozapo kapas buvo tuščias: niekas nebūtų patikėjęs gandais apie prisikėlimą, jei žmonės būtų galėję aplankyti kapą ir surasti jame kūną. Joks paaiškinimas, kodėl kūnas dingo, nėra įtikinamas – išskyrus prisikėlimą.

Negalime teigti, kad Jėzus ant kryžiaus tik apalpo, o tada kape atsigavo ir pats iš jo išėjo. Iš pradžių šimtininkas, o po to Pilotas patys įsitikino, kad Jėzus buvo negyvas. Kai Jis pasirodė žmonėms, pasirodė kaip nugalėjęs mirtį, o ne kaip ką tik mirties beveik nugalėtas ir labai nusilpęs žmogus, kuriam reikia gultis į ligoninę.

O galbūt valdžia (romėnų ar žydų) tyčia išnešė Jėzaus kūną, kad apaštalai neskleistų gandų, jog Jis prisikėlė? Sunku tuo patikėti, nes apaštalams pradėjus skelbti „Jėzų ir prisikėlimą“ valdžia galėjo akimirksniu sužlugdyti naują judėjimą, parodydama kūną. Gal mokiniai pavogė kūną, kad apgaule priverstų žmones manyti, jog Jėzus prisikėlė? Tokia teorija irgi neįmanoma, nes mokiniai buvo pasiryžę kentėti ir mirti už Evangeliją. O kas gi norėtų būti nukankintas už savo sukurtą melą? Nė vienas paaiškinimas apie tuščią kapą nėra įtikimas, išskyrus tai, kad Dievas Jėzų prikėlė iš numirusių.
    
Antra, Viešpats pasirodė. Jėzaus kūnas dingo iš kapo, kuriame buvo paguldytas, o Jėzus pats pasirodė įvairiose vietose konkretiems žmonėms, kurių dauguma buvo dar gyvi, kai Paulius tai užrašė apie 54-uosius metus, todėl juos buvo galima apklausti. Jėzaus pasirodymų po prisikėlimo negalima laikyti prasimanymu, nes nekyla jokių abejonių, jog apaštalai iš tikrųjų tikėjo, kad Jėzus prisikėlė. Istorijos nebuvo pramanytos. Pasirodymai nebuvo ir haliucinacijos. Tokiems žmonėms, kaip žvejai Petras, Jokūbas ir Jonas, negalėjo pasireikšti šitokie psichinio sutrikimo požymiai.

    
Trečia, atsirado bažnyčia. Staiga apaštalai pasikeitė ir iškeliavo su misija į pasaulį. Kai Jėzus mirė, jie buvo nuliūdę, sumišę ir išsigandę, o kiek vėliau nustojo slėptis, prisipildė džiaugsmo, tapo užtikrinti ir drąsūs. Kaip paaiškinti tokį dramatišką pasikeitimą? Vienintelis paaiškinimas – prisikėlimas ir po to buvusios Sekminės. Nusivylę, nieko verti žmogeliai išaugo į pasaulinę bendruomenę, kurią dabar sudaro trečdalis pasaulio gyventojų. Turėtum būti be galo patiklus, net ciniškas, kad manytum, jog visa krikščionybė pagrįsta melu, nes Jėzus Kristus neva neprisikėlęs iš numirusių.

    
Visuomet ir mums gresia pavojus subanalinti Evangeliją, sumenkinti dėl mūsų ir mumyse veikiančią Dievo jėgą. Apie tapimą krikščioniu kalbame taip, tarsi tiktai atvertėme naują knygos lapą – išoriškai elgiamės šiek tiek kitaip ir tapome šiek tiek religingesni. Bet tik pakrapštyk paviršių, sutrupink lukštą, ir štai: po išore esame tokie patys seni pagonys, neatpirkti ir nepakeisti. Tačiau tapti krikščioniu reiškia tikrų tikriausiai prisikelti iš susvetimėjimo ir egocentriškumo mirties ir pradėti naują gyvenimą. Antgamtinių galių Dievas, prikėlęs Jėzų iš fizinės mirties, gali mus prikelti iš dvasinės mirties. Žinokime, kad tikrai gali prikelti ir mus , nes prikėlė Jėzų !

Straipsnis paimtas iš Dž. Stoto knygos „Šiuolaikinis krikščionis“ (John Stott, The Contemporary Christian, 2009)

 


Galinos Krasnenkovos eilėraštis. Tomas

Velykų rytą Kristus kėlės!  
Kiek džiaugsmo nešė ta žinia!
Jis prisikėlė, gyvas vėlei,  
mirties sutramdyta galia!

Dar vakar Jėzų apraudojo
būrys vienminčių ir draugų,
bet štai, stebuklą sužinoję,
visi dalijasi džiaugsmu.

Jau spėjo ašaros nudžiūti...
Bet štai – aptemo džiugesys.
Jie girdi: „To negali būti,
aš netikiu, kad gyvas Jis!“

Kas taip pasakė? Fariziejai
ar kapą saugoję kariai,
o gal Barabas taip kalbėjo,
paleistas laisvėn neseniai?

Ką taip užvaldė abejonė?
Kas ta netikinti širdis?
– Ne, ne iš Romos legiono,
deja, tai Kristaus mokinys.

Tomai, jeigu tu priimtum,
ką tvirtina visi draugai,
tu Kristaus žodį prisimintum,
nes daug su Juo tu bendravai.

TDE 136 Tulpes   
Tau matant Jis ligonius gydė,
nutildė šėlstančias marias,
grąžino mirusiems gyvybę,
maitino alkanas minias.

Taip greitai spėjai tu pamiršti,
kaip Jis kalbėjo kelyje,
kad Jis turės kentėti, mirti,
bet prisikels, neliks kape.

Įvyko taip, ir šitą žinią
kartoja jau arti, toli,
o tu sumišęs, nusiminęs
tuo patikėti negali.
„Nepatikėsiu, – prieštarauji, –
kol nepaliesiu Jo žaizdų!“  
Įrodymo tu reikalauji.
O jeigu Kristui bus skaudu?

Draugai įtikinti mėgina:
„Mes matėm Jį, Jis buvo čia!“  
Bet slegia Tomą ir kankina
ši netikėjimo dvasia.

Ir kiekgi, Tomai, dar kentėjęs,
be džiaugsmo būtum vargęs tu,
jei Kristus būtų neatėjęs
ir neparodęs tau žaizdų?
Priėjęs viską tau atleido:
„Nebūk netikintis, tikėk,
tai Aš, pažvelk į mano veidą
ir pirštą į žaizdas įdėk!“
 
Tikėki Juo, neabejoki,
dvejonę vyk šalin greičiau,
nes netikėjimas, žinoki,
Jį žeidžia už vinis skaudžiau.
 
Negeros mintys jei atklystų,
jei bus sunku, tamsu aplink,
žvelk dvasios akimis į Kristų
ir Tomą prisimink.

                                                  
                                                                                                                                                Iš rusų k. išvertė N. LatužienėMaironio eilėraštis

TDE 136 Maironis

TDE 136 Pabuklas


Jus galite mus paremti

ParamaJus taip pat galite prisidėti prie Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos misijos ir darbų finansiškai, savo tarnavimu, rankomis, maldomis.

Pagal LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, dirbantis fizinis asmuo gali skirti iki 1,2% savo jau sumokėtos pajamų mokesčio sumos organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą.

Kaip tai padaryti?
Kasmet iki Gegužės 1 d. Jums reikia užpildyti prašymo FR0512 formą:
- arba Internetiniu adresu http://deklaravimas.vmi.lt  (žr. video-instrukciją);   
- arba padaryti tai, apsilankius artimiausiame VMI skyriuje.

Rekvizitai FR0512 formos pildymui:
Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga
Įmonės kodas (pramos gavėjo kodas):  191717062


Iš anksto dėkojame už paramą, teatlygina jums Dievas.


               
 Sentencijos

"Kiekvieną gali sujaudinti Jėzaus gimimas, kiekvienas kvailys gali pasijusti krikščionimi per Kalėdas. Bet Velykos yra pagrindinis įvykis: jeigu netiki Prisikėlimu, nesi tikintis."  
John Irving  

"Prisikėlimas yra svarbiausias mūsų tikėjimo slėpinys. Jei Kristus neprisikėlė, tai mūsų tikėjimas griūva. Nieko nelieka."  

Peter G. van Breemen  

"Žinia apie Prisikėlimą buvo krikščionių bendruomenės žinia apie pergalę. Dievas pripažino Jėzaus atpirkimo darbą! Mirtis nugalėta! Tai reiškia, kad malonė didesnė už nuodėmę, o meilė stipresnė už neapykantą." 

Herbertas Neimanas  

 

 
 
  ---  
   
 
Lietuvos evangelikų baptistų
bendruomenių sąjunga 

Valstybės pripažinta
krikščioniška bendrija

Kranto 2-oji g. 5,
45263 Kaunas

tde(at)baptist.lt
www.baptist.lt

 
Įmonės kodas 192077697
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440
Sąskaitos Nr.
LT79 7044 0600 0415 1925